SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ZAKAZANE ZA 11.12.2015. GODINE SA MATERIJALIMA I PREDLOZIMA ODLUKA

SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ZAKAZANE ZA 11.12.2015. GODINE SA MATERIJALIMA I PREDLOZIMA ODLUKA

FINANSISJKI IZVEŠTAJ ZA 2012.GODINU

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2013.GODINU

FINANSISJKI IZVEŠTAJ ZA 2014.GODINU

Formular za glasanje u odsustvu

IZVESTAJ O POSLOVANJU ZA 2012.GODINU

IZVESTAJ O POSLOVANJU ZA 2013.GODINU

IZVESTAJ O POSLOVANJU ZA 2014.GODINU

Obaveštenje akcionarima o utvrđivanju cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa

Odluka NO broj 134- Odluka o sazivanju vanredne skupštine akcionara

Odluke skupštine broj 137 – izbor predsednika skupštine broj 137

odluka skupštine broj 138 o imenovanju radnog tela Skupštine

odluka skupštine broj 139 o usvajanju zapisnika broj 17. sa sednice Skupštine skupštine akcionara

odluka skupštine broj 140 – Usvajanje dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara

Odluka skupštine broj 141 o stavljanju van snage odluke o prinudnom otkupu akcija

Odluka skupštine 142 o prinudnom otkupu akcija

Zapisnik skupštine akcionara br 17 od 02 11 2015 sa rezultatima glasanja i odlukama

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.