Informacije

SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ZAKAZANE ZA 11.12.2015. GODINE SA MATERIJALIMA I PREDLOZIMA ODLUKA

FINANSISJKI IZVEŠTAJ ZA 2012.GODINU FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2013.GODINU FINANSISJKI IZVEŠTAJ ZA 2014.GODINU Formular za glasanje u odsustvu IZVESTAJ O POSLOVANJU ZA 2012.GODINU IZVESTAJ O POSLOVANJU ZA 2013.GODINU IZVESTAJ O POSLOVANJU ZA 2014.GODINU Obaveštenje akcionarima o utvrđivanju cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa Odluka NO broj …

Sazivanje vanredne skupštine akcionara 2015

Sazivanje vanredne skupštine akcionara 2015 Formular za glasanje u odsustvu Predlog odluke Skupštine broj 130 o izboru predsednika skupštine Predlog odluke Skupštine broj 131 o imenovanju radnog tela Skupštine – 2015. Predlog odluke Skupštine broj 132 o usvajanju zapisnika broj 16 sa redovne sednice Skupštine skupštine akcionara Predlog …

REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2015.

Skupština predlog odluke broj 129- o izboru Ovlašćenog revizora za 2015. godinu Skupština predlog odluke broj 128 o raspodeli dobiti Skupština predlog Odluke 127 o usvajanju godišnjeg izveštaja društva za 2014. godinu u skladu sa ZTK Skupština predlog Odluke 126 o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja revizora društva za …