Ciljevi

Glavni strateški ciljevi:

U novim uslovima poslovanja, PREDUZEĆE ZA PUTEVE POŽAREVAC DOO ima ciljeve u smislu strateškog razvoja, koji se ogledaju pre svega u dostizanju tehničko-tehnološkog razvoja kako bi se ubrajali u najuspešnije kompanije na Srpskom tržištu u obavljanju ove delatnosti.
Pored ovog, osnovnog cilja, kompanija je takođe odredila druge strateške ciljeve, u skladu sa poslovnom politikom kompanije, a to su :

– Podići ukupne kapacitete kompanije na viši nivo, u cilju poboljšanja tržišne pozicije.

– U cilju funkcionisanja kompanije u skladu sa međunarodnim standardima ISO 9001: 2008, ISO 14000: 2004 i OHSAS 18001: 2007, da u potpunosti razviju odgovornost svih zaposlenih u primeni dokumentacije sistema upravljanja kvalitetom i usvoje ponašanje u skladu sa tim

– Da se reaktivira proizvodnja u sopstvenom kamenolomu u Kaoni, u cilju smanjivanja troškova kamenih materijala za izvođenje radova, kao i stvaranja mogućnosti eksterne prodaje istih

– Na osnovu datih uputstava za elaboraciju operativnih planova, u skladu sa ekonomskim rastom kompanije, da se ostvari kontinuirani rast ekonomičnosti proizvodnje, baziran na povećanju produktivnosti i smanjivanju troškova rada kompanije

– uključivanje u kompleksnije vidove poslovanja, primenom novih tehnologija u domenu rekonstrukcije i izgradnje magistralnih puteva l i ll reda, kao i autoputeva