Organizaciona struktura

Polazeci od obima, vrste i prirode poslova i radnih zadataka, a u cilju njihovog efikasnog, racionalnog, blagovremenog, strucnog i kvalitetnog obavljanja, Društvo je organizovano po funkcionalnom principu i sacinjavaju ga sektori, radne jedinice, sluzbe, i nadzornistva.

Organi društva su:

  • Skupština
  • Direktor